STATUT DRUŠTVA

V skladu z določili Zakona o društvih / uradno prečiščeno besedilo/ (uradni list, štev.64/20011 z dne 12.8.2011) je občni zbor Društva borilnih veščin Ju-Jitsu Obala na svojem rednem zasedanju dne 24.08.2015 sprejel prečiščeno besedilo temeljnega akta

 

STATUT

DRUŠTVA BORILNIH VEŠČIN JU-JITSU OBALA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN JU-JITSU OBALA (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem temeljnem aktu in v skladu z zakonom, ki ureja delovanje društev.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime društva je DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN JU-JITSU OBALA. Skrajšano ime je »DBV JU-JITSU OBALA«. Sedež društva je v Kopru. Društvo lahko sodeluje z drugimi klubi, društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki gojijo borilne športe, med temi tudi borilno veščino JU-JITSU.

 1. člen

(1) Društvo ima svoj znak. Znak predstavlja slika tori-ja in uke-ja pri izvajanju tehnike davljenja »HADAKA JIME«. Pod sliko izvajane tehnike davljenja »HADAKA JIME« je napis z japonskimi črkami JU-JITSU. Ob sliki izvajane tehnike davljenja »HADAKA JIME«, pa je napis DBV JU-JITSU OBALA.

(2) Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike. Na sredini žiga je slika  tori-ja in uke-ja pri izvajanju tehnike davljenja »HADAKA JIME«. Pod sliko izvajane tehnike davljenja »HADAKA JIME« je napis z japonskimi črkami JU-JITSU. Ob sliki izvajane tehnike davljenja »HADAKA JIME«, pa je napis skrajšanega imena društva v slovenskem in italijanskem jeziku.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 1. člen

(1) Nameni oziroma cilji so:

 • skrb za razvoj in propagando borilne veščine JU-JITSU, drugih borilnih veščin in drugih športnih dejavnosti
 • posebna skrb za uveljavljanje strokovnega dela na področju JU-JITSA med osnovnošolsko in srednješolsko mladino
 • vzpodbujanje zanimanja za borilni šport JU-JITSU in olimpijsko gibanje tega športa. Razvijanje prijateljskih odnosov med športniki, ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik in vero
 • ohranjanje svoje avtonomnosti in upiranje vsaki obliki pritiskov
 • pospeševanje in razvoj vrhunskega in rekreativnega JU-JITSA in nudenje pomoči za doseganje vrhunskih in rekreativnih rezultatov v tej borilni veščini v okviru svojih možnosti
 • pospeševanje in razvoj množičnosti borilne veščine JU-JITSU za mlade, kakor tudi za športno rekreacijo, ter s tem vplivanje na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi, ter navajanje na smotrno in aktivno izrabo prostega časa.

(2) Skladno z zasledovanjem namenov so primarne naloge društva, da:

 • organizira in prireja tečaje, usposabljanja, predavanja, seminarje, tekmovanja, delovne akcije in druge prireditve s področja borilnih športov, zlasti borilne veščine JU-JITSU
 • izdaja potrdila o opravljenih tečajih, seminarjih, usposabljanjih s področja borilne veščine JU-JITSU, sorodnih borilnih veščinah in samoobrambnih tehnik
 • skrbi za povezovanje svojih članov tudi izven okvira treningov v okviru družabnih srečanj in pomoči članov med seboj
 • skrbi za propagiranje imena društva in borilne veščine JU JITSU navzven.
 • sodeluje z društvi, klubi, zvezami klubov in drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki imajo registrirano borilno veščino JU-JITSU, kakor druge sorodne borilne veščine.

(3) Glede na zasledovanje namena in realizacijo primarnih nalog lahko društvo pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja tudi pridobitno dejavnost skladno z registracijo ter le pod pogoji in v skladu z namenom, ki ga določa zakon. Sekundarne naloge so tako lahko izposoja športne opreme, kot so rekviziti za borilne športe, blazine, oblačila za tekmovalce, prirejanje kongresov, športnih tekmovanj, strokovnih kampov in kongresov s področja borilnih športov in drugih družabnih športov ter obratovanje športnih objektov, ki jih uporablja društvo. V primeru presežka sredstev iz navedenih naslovov lahko društvo porabi ta sredstva zgolj za doseganje namenov in nalog društva.

III.  ČLANSTVO

 1. člen

(1) Član lahko postane vsakdo. Član lahko postane tudi tujec.

(2) Način včlanjevanja: pristopna izjava in plačilo članarine, če je ta določena. Otroci in mladoletniki se lahko včlanijo v društvo pod pogoji, ki jih določa zakon.

(3) Članarina: s podpisom pristopne izjave, plačilom članarine in z vpogledom v statut, se šteje, da je član seznanjen s statutom ter z nevarnostmi poškodb, ki pretijo pri izvajanju športnih aktivnosti, predvsem aktivnostmi borilnih veščin in drugih fizično intenzivnih aktivnosti.

(4) Društvo ima redne in častne člane. Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor, na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva, nima pravice odločanja v organih društva.

 1. člen

Pravice članov so, da:

 • v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe društva
 • se zavzemajo za uresničevanje sprejetih sklepov
 • uveljavljajo svoje želje in potrebe v skladu s 6. členom tega statuta
 • volijo in so izvoljeni v organe društva. V organe ne morejo biti izvoljeni člani, ki niso polnoletni
 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem ter njegovim finančno materialnim poslovanjem društva
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter dosežene uspehe
 • opravljajo izpite znanja za posamezne stopnje pasov oziroma formalno pridobivajo znanja iz športov, ki so predmet dejavnosti društva ter prejmejo ustrezna dokazila o znanjih.

7. člen

Dolžnosti članov so, da:

 • spoštujejo in so seznanjeni s statutom in drugimi notranjimi akti društva
 • varujejo ugled in ime društva
 • delujejo v dobrobit in razvoj društva
 • uresničujejo in upoštevajo sklepe organov društva
 • redno plačujejo članarino v skladu s sklepom upravnega odbora
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog
 • prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane
 • skrbijo za objekte, rekvizite, orodja in naprave, ki so last društva ali pa jih ima društvo v najemu
 • upoštevajo navodila vodij treningov, prireditev in drugih srečanj, se seznanijo z varnostjo pri treningih, prireditvah in drugih srečanjih, nevarnostih poškodb in varstva pred njimi, ter da skrbijo za to, da na treningih in drugih srečanjih ne prihaja do poškodb.
 1. člen

(1) Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo
 • s smrtjo.

(2) Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu. Član se črta iz društva, če kljub ustnemu ali pismenemu opominu enega izmed članov upravnega odbora ne plača članarino v zaporedju 2 mesecev tekočega leta. Član je lahko izključen iz članstva v društvu zaradi kršitve določb 21. člena tega statuta. O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom, na način kot je določen v tem statutu.

IV.ORGANI DRUŠTVA

9.člen

(1) Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija.

(2) Člani so v organe voljeni na občnem zboru. Mandat članov traja pet let in so lahko ponovno izvoljeni. Delovanje članov občnega zbora in drugih članov je častno in brezplačno.

OBČNI ZBOR

10. člen

Občni zbor je najvišji organ. Občni zbor v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog društva, zlasti pa:

 • sprejema programska izhodišča in materialne osnove delovanja društva, ter ocenjuje njihovo uresničevanje
 • sprejema in spreminja statut društva in poslovnik o svojem delu
 • voli, razrešuje in potrjuje mandate članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije, vključno z predsedniki
 • v pritožbenem postopku dokončno odloča o izključitvi iz članstva
 • sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte, ter spremlja njihovo uresničevanje
 • sprejema poročilo o uresničevanju programa dela in zaključnem računu
 • odloča o zamrznitvi članstva v društvu (če se član dve leti zaporedoma ne udeleži občnega zbora, če ne plača članarine v zaporedju dveh mesecev tekočega leta)
 • sklepa o prenehanju društva
 • opravlja druge dogovorjene naloge.
 1. člen

Zasedanja občnega zbora so redna in izredna.

 1. člen

(1)Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsako peto leto pa je volilni občni zbor.

Na rednih zasedanjih občni zbor razpravlja in odloča o vseh zadevah iz njene pristojnosti.

(2)Redna zasedanja skliče predsednik, podpredsednik ali tajnik društva, najmanj 15 dni pred zasedanjem občnega zbora.

 1. člen

Izredno zasedanje občnega zbora se skliče po potrebi, skliče pa ga upravni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj petih članov društva. Upravni odbor je zasedenja izrednega občnega zbora dolžan sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve po izrednem občnem zboru. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora pripraviti dnevni red z ustreznimi materiali.

 1. člen

(1) Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Člani lahko glasujejo le osebno. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 20 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj pet članov.

(2) Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

 1. člen

Občni zbor odpre predsednik društva ali kdo izmed članov upravnega odbora in ga tudi vodi. O zasedanju občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga piše tajnik društva ali tisti ki je določen, podpišejo pa ga predsednik, tajnik in dva overitelja. Članom društva morajo biti pisna vabila in gradivo za sejo občnega zbora poslana najmanj deset dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje občnega zbora.

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

(1) Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

(2) Naloge upravnega odbora so:

 • izvršuje sklepe občnega zbora
 • sprejema pravne akte, ki po statutu niso v pristojnosti občnega zbora
 • pripravlja gradiva za zasedanje občnega zbora
 • ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane, ter imenuje vodje projektov
 • poroča občnemu zboru o svojem delu
 • pripravlja finančni načrt za poslovanje in investicije
 • pripravi zaključni račun
 • pripravi program dela
 • določa višino članarine
 • skrbi za zakonitost poslovanja ter za finančno in materialno poslovanje društva
 • podeljuje priznanja zasluženim športnikom, športnim delavcem in drugim osebam
 • izdaja potrdila o usposabljanjih, tečajih, seminarjih
 • odloča o drugih zadevah.
 1. člen

(1) Upravni odbor ima 5 članov. Po svoji funkciji so člani upravnega odbora predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva, blagajnik in glavni trener društva.

(2) Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki društvo zastopa in predstavlja pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. V odsotnosti predsednika društva polno zastopajo društvo podpredsednik, v odsotnosti predsednika in podpredsednika pa tajnik. Glavni trener lahko zastopa društvo le na podlagi pisnega pooblastila predsednika ali podpredsednika društva.

(3) Upravni odbor dela ne sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa seje sklicuje podpredsednik ali tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov upravnega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

(4) Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Predsednika društva in druge člane upravnega odbora imenuje občni zbor z večino glasov prisotnih članov. Mandatna doba članov upravnega odbora je pet let in so lahko ponovno izvoljeni.

(5) Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

(6) Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 1. člen

(1) Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor z večino glasov prisotnih članov. Člani odbora izvolijo predsednika med sabo.

(2) Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora na svojo pobudo ali na zahtevo dveh članov odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.

(3) Občni zbor društva lahko člane nadzornega odbora razreši pred iztekom mandata, če ugotovi njihovo kršitev tega statuta.

(4) Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na njegovih sejah, kot tudi na sejah drugih organov društva, toda ne morejo odločati.

(5) Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 let.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. člen

(1) Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani, kateri izmed sebe izvolijo predsednika. Člani disciplinske komisije ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

(2) Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • nespoštovanja temeljnih načel statuta, aktov in drugih pravil društva
 • kršitve določb statuta
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
 • neizvrševanje sklepov organov društva
 • če je bil pred sodiščem pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, razen če je kazen prestal
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
 1. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem statutom izvede disciplinska komisija so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ. Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna.

FINANCIRANJE IN NAČIN OPRAVLJANJA NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI

23. člen

Za delovanje društva se sredstva zagotavljajo:

 • s članarino
 • z dohodki iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev
 • s prispevki sponzorjev
 • iz javnih sredstev
 • s sredstvi, ki jih društvo prejme po dogovorih in pogodbah
 • iz drugih virov, kot to določa zakon.

(2) Vsakokratno višino članarine določi upravni odbor.

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 1. člen

(1) Finančne, materialne in druge listine lahko podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tudi podpredsednik, tajnik ali blagajnik. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju. Finančno in materialno poslovanje, gotovinsko in negotovinsko poslovanje se vodi po veljavnih predpisih in v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.

(2) Društvo ima enega ali več transakcijskih računov. Upravljanje računov je poverjeno blagajniku upravnega odbora. Javnost finančnega in materialnega poslovanje se zagotavlja s pravico vsakega člana društva do vpogleda v dokumentacijo.

(3) Blagajnik in tajnik letno poročilo o poslovanju skladno z zakonom predložita organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za opravljanje svoje dejavnosti, pa opravlja računsko sodišče.

 1. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v knjigo premoženja. Knjigo premoženja vodi blagajnik ali tajnik. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam, le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor društva.

 1. člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

VI. JAVNOST DELA

 1. člen

(1) Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela so odgovorni predsednik društva, podpredsednik društva ali tajnik društva.

(2) Javnost se izključi, kadar se obravnavajo vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno sklenejo člani upravnega odbora.

(3) Svojim članom društvo zagotavlja javnost:

 • s pravico vpogleda članov v zapiske organov društva
 • preko oglasne deske oziroma elektronske oblike posredovanja informacij
 • s pravico vpogleda v delo blagajnika ter materialne in finančne listine
 • preko sredstev javnega obveščanja.

(4) Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva praviloma javne, da lahko na seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij in ustanov ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

VII. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

 1. člen

Društvo preneha delovati:

 • po sklepu občnega zbora, z večino prisotnih članov
 • s spojitvijo z drugimi društvi
 • s pripojitvijo k drugemu društvu
 • po samem zakonu.
 1. člen

(1) V primeru prenehanja delovanja društva, se premoženje društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na po dejavnosti sorodno društvo, katerega določi organ s sklepom. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.

(2) Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Ta dokument predstavlja čistopis sprememb in dopolnitev statuta društva , ki nadomešča dosedanji statut, ki je bil sprejet dne 13.2.2006. Čistopis in spremembe tega statuta začnejo veljati od dne 23.06.2015 dalje.

(2) Za razmerja, ki s statutom niso posebej urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja delovanje društev.

(4) Spremembe in dopolnitve statuta se lahko sprejemajo le na občnem zboru društva.

Koper, datum 24.08.2015

Tajnik:                                                                                                        Predsednik:

Boštjan ZEMLJIČ                                                                                       Almin HUREMOVIĆ

Komentarji so onemogočeni.

 
Translate »